Skip to content

Privacy reglement

banner habilis evolution 4-1

In dit privacy reglement staat beschreven hoe Habilis mens en organisatie B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Door Habilis mens en organisatie worden persoonsgegevens verwerkt. Habilis mens en organisatie vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Habilis mens en organisatie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerking van uw gegevens

Door gebruik te maken van een formulier op de website van Habilis mens en organisatie laat u bepaalde gegevens bij Habilis mens en organisatie achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Als u een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u interesse in ons toont of klant wilt worden bij Habilis mens en organisatie, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten

Om u goed van dienst te zijn en blijven, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Habilis mens en organisatie verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Habilis mens en organisatie verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Habilis mens en organisatie hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Habilis mens en organisatie draagt, tezamen met sub verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@habilis.nl.