Skip to content

Algemene voorwaarden

banner habilis evolution 4-1

Artikel 1. Toepassing.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen van Habilis Eindhoven met betrekking tot haar dienstverlening.

2. Tenzij schriftelijk tussen Habilis Eindhoven en opdrachtgevers anders wordt overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Habilis Eindhoven uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Definities.

1. Habilis Eindhoven: de besloten vennootschap Habilis mens en organisatie Eindhoven B.V. gevestigd te Eindhoven.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de dienstverlening wordt aangeboden.

3. Opdracht: de overeenkomst tussen Habilis Eindhoven en opdrachtgever op grond waarvan het dienstenpakket bij opdrachtgever wordt uitgevoerd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomsten.

1. Alle door Habilis Eindhoven uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk ‐ onder opgave van een termijn voor aanvaarding - het tegendeel is overeengekomen.

2. Voor iedere opdracht wordt door Habilis Eindhoven een overeenkomst dan wel een opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk in tweevoud opgemaakt en aan opdrachtgever toegezonden. Habilis Eindhoven en de opdrachtgever zijn aan de inhoud van een overeenkomst eerst gebonden nadat de overeenkomst door de opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Habilis Eindhoven is terug ontvangen.

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen.

Wijzigingen in de inhoud van een opdracht of aanvulling daarop zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk, tussen Habilis Eindhoven en de opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 5. Inhoud van de overeenkomst/opdrachtbevestiging.

In de overeenkomst dan wel opdracht‐ bevestiging als bedoeld in artikel 3.2,
worden tenminste de volgende onderwerpen vastgelegd:

- naam van de opdrachtgever/onderneming
- adres en plaats van de opdrachtgever/onder‐ neming
- uur-/dagtarieven
- overige kosten.

Artikel 6. Facturen en tarieven.

1. Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, worden de facturen van Habilis Eindhoven berekend aan de hand van de overeengekomen aantallen uren/advies dagen en tarieven. Habilis Eindhoven factureert maandelijks aan de opdrachtgever.

2. Indien op enig moment het tarief hoger wordt als gevolg van algemeen geldende overheids‐ maatregelen en/of wijziging in sociale lasten, zal het verhoogde tarief op datum van ingang bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Betaling.

1. De opdrachtgever is gehouden elke door Habilis Eindhoven ingediende factuur binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en Habilis Eindhoven schriftelijk anders zijn overeen‐ gekomen.

2. Uitsluitend betalingen aan Habilis Eindhoven dan wel aan een rechtspersoon die door Habilis Eindhoven tot incassering van factuurbedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

3. Indien de factuur van Habilis Eindhoven niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning terzake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband voor een hele kalendermaand.

4. Het afschrift van de door Habilis Eindhoven verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.

5. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Habilis Eindhoven te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt.

6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk aan € 1.500,- is, 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter is dan € 1.500,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.500,- is, en 10% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan € 3.500,- is. Deze kosten zullen, zodra door H a b i s Eindhoven rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Habilis Eindhoven om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 8. Geheimhouding.

Habilis Eindhoven verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever waarvan Habilis Eindhoven en haar adviseurs kennis nemen bij de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde opdrachten.

Artikel 9. Algemene bepalingen.

1. Habilis Eindhoven is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Habilis Eindhoven door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Habilis Eindhoven geldt, en zal terzake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Habilis Eindhoven verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in deze overeenkomst en/of mochten zich situaties voordoen die in deze overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Habilis Eindhoven de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

3. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledig nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten.

Alle door de adviseurs van Habilis Eindhoven te verrichten werkzaamheden die voortvloeien
uit de overeenkomst/opdrachtbevestiging, zijn te beschouwen als inspanning verbintenissen, dat wil zeggen dat de adviseurs zich zullen inspannen om opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.

Januari 2015